NOWOŚĆ

Żywica epidian 52 150g


17.40PLN

PRODUKT NIEDOSTĘPNY


Zestaw zawiera:  Żywica Epidian 52 150g+ Utwardzacz Z1.-23g
Charakeryzuje się podwyższoną wytrzymałością na zginanie w porównaniu z epidianem 53.

          Żywica Epidian 52

Zastosowanie:
- do wytwarzania laminatów z włókna (głównie szklanego lub węglowego)

Przechowywanie:
- w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. do 30 stopni C.

Chronić przed nasłonecznieniem, Chronić przed dziećmi.

UWAGA:
Żywica działa drażniąco na oczy i skórę:
- może wywoływac uczulenia
- utwardzacz jest substancją źrącą
- zanieczyszczone miejsca należy przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem
- nosic rękawice i okulary ochronne

Sposób mieszania: Mieszać w szklanym lub plastikowym naczyniu w proporcji: 100 części wagowych żywicy i 13 części wagowych utwardzacza lub objętościowo 6 części żywicy i 1 część utwardzacza. Należy bardzo dokładnie wymieszac żywicę z utwardzaczem w ilości potrzebnej do użycia. Mieszninę należy zużyc w czasie 0,5 do 1 godz. w temp. 20 stopni C. Czas utwardzania wynosi ok. 6 godz. w tmp. 18-20 stopni C. Pełną wytrzymałość żywica uzyskuje po 5 dniach.         Utwardzacz Z-1

Zastosowanie: służy do utwardzania żywic epoksydowych

Przechowywanie: w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscu ciemnym, suchym i przewiewnym.

Chronic przed dziecmi.

UWAGA: Substancja źrąca zawiera tretylenotetraminę
- działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
- może powodowac uczulenie w kontakcie ze skórą
- w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyc natychmiast dużą ilością wody

SKŁADNIKI: trietylenotetraamina

R21        Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
R34        Powoduje oparzenia
R43        Może powodowac uczulenie w kontakcie ze skórą
R52/53   Działa szkodliwie na organizmy wodne;może powodowac długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 
               wodnym
S1/2        Przechowywac pod zamknięciem i chronic przed dziecmi
S26         Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąc porady lekarza
S36/37/39  Nosic odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S45         W przypadku awarii lub jeżeli źle sie poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe pokaż etykietę
S61         Unikac zrzutów do środowiska.

Postępowac zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.