Sklep internetowy


Pomoc w zakresie obsługi i działania sklepu:

»

 regulamin sklepu internetowego

»

 jak kupować w sklepie

»

 transport i wysyłka towarów

»

 płatności za zamówiony towar

Sprzedaż Ratalna

Eurobank – kredyt ratalnyPODSTAWOWE INFORMACJE
 • minimalna kwota kredytu - 300 zł netto – maksymalna 40 000,00 netto
 • okres kredytowania od 6 – 36 miesięcy
 • minimalny dochód klienta bez względu na źródło dochodów – 380,00 netto
 • kredytobiorcami mogą być:
  - osoby fizyczne pracujące na podstawie umowy o pracę – minimalny okres zatrudnienia 3 miesiące
  - emeryci
  - osoby będące na zasiłku przedemerytalnym
  - renciści
  - rolnicy
  - osoby prowadzące własną działalność gospodarczą- minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej – 3 miesiące
  - osoby uprawiające wolny zawód – np. fotografik, artysta malarz, rzeźbiarz itp.
  - osoby fizyczne posiadające inne udokumentowane źródło dochodów : kontrakt menadżerski, dochody z najmu lokali
 • akceptowane są dochody uzyskiwane poza granicami kraju
WYMAGANE DOKUMENTY

W zależności od osiąganych dochodów, od klienta wymaga się następujące dokumenty :
 • osoby zatrudnione na umowę o pracę – aktualne zaświadczenie o zarobkach
 • emeryci – ostatni/przedostatni odcinek od emerytury lub decyzję o przyznaniu emerytury lub ostatnią waloryzację lub wyciąg bankowy z potwierdzenie wpływu emerytury
 • zasiłek przedemerytalny – dokumenty takie jak do emerytury
 • renciści – dokument potwierdzający do kiedy renta jest przyznana, ostatni odcinek lub decyzja lub ostatnia waloryzacja lub wyciąg bankowy z potwierdzeniem wpływu UWAGA ! – renta rodzinna może być brana pod uwagę, jeżeli przysługuje tylko klientowi, nie jest honorowana jeżeli jest przyznana dzieciom lub rodzeństwu
 • rolnicy – zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego określającego jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną ( oryginał ) lub kopie decyzji z UG w formie nakazu płatniczego, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego oraz jego powierzchnia w ha przelicze- niowych ( kopia, oryginał do wglądu ) lub umowa na kontraktację oraz faktury z ostatnich 3 miesięcy/3 okresów rozliczeniowych ( kopia, oryginał do wglądu )
PRZYPADKI SZCZEGÓLNE :
 • jeżeli wynagrodzenie określane jest w walucie obcej, za podstawę obliczania dochodu należy przyjąć kurs dnia danej waluty wg NBP
 • w przypadkach szczególnych Bank ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów od Kredytobiorcy
UBEZPIECZENIE KREDYTU :
 • Pakiet 1 – ubezpieczenie na wypadek śmierci i trwałej niezdolności do pracy
 • Pakiet 2 – ubezpieczenie zawierające zakres Pakietu 1 oraz ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy ( ubezpieczenie dostępne dla osób prowadzących działalność gospodarczą ) lub ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania ( dla emerytów, rencistów, osób uzyskujących dochód z tytułu umów cywilno-prawnych, umów najmu/dzierżawy oraz rolników)
UPROSZCZONE WARUNKI KREDYTOWANIA
 • Bank może odstąpić od wymogu przedstawiania dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość dochodów. Standardowo maksymalna kwota kredytu udzielonego wyłącznie na podstawie głownego dokumentu tożsamości wynosi 12 000,00 netto, przy czym Bank może obniżyć wskazaną Wartość do 6 000,00 netto w zależności od zweryfikowanej historii kredytowej Klienta.